Thursday, June 30, 2011

Magija za novac srecu,zaposlenje ...probajte


Probajte necete izgubiti nista
Mnogi kažu da je magija energija, koja nije ni crna ni bela, veæ onakva kakvi je sami kanališemo!
Po jednoj staroj definiciji, široko prihvaæenoj u Srednjem veku, magija je skup metoda, postupaka i tehnika èiji je cilj da se utièe na zbivanja i ljudska biæa. Novija odreðenja magije naglašavaju subjektivne momente. Tako je po Alisteru Krauliju "magija sposobnost izazivanja promena u skladu sa sopstvenom voljom", a za D. Foèun, èiju definiciju usvaja veæina savremenih hermetista, "magija je sposobnost izazivanja promena u sopstvenoj svesti".
Magija može biti: a. evolutivna (dobra, pozitivna ili bela) i involutivna (zla, negativna ili crna); b. magija po dodiru i homeopatska odnosno magija po simbolièkom kontaktu; c. spekulativna ili teoretska i operativna ili praktièna magija.
Osnova magije je postulat o vezi izmeðu subjektivnih stanja i objektivnih zbivanja. Smatra se da postoji sinhronicistièki odnos izmeðu psihièkih stanja i zbivanja u objektivnom svetu. Veza izmeðu ta dva suprostavljena pola je astralni svet ili svet emocionalnih energija...

Evo jedne èarolije koji mogu svi koristiti za ispunjenje želja:
Da bi vam se neka želja ispunila, nabavite jedan cvet, nešto što predstavlja poklon prirode. Držite ovaj dar uz sebe. Lagano izbrojite od deset do jedan, pa zamišljajte da je zatvaranje vaših oènih kapaka kao da latice cveta blago padaju na mirnu vodu, a onda se oslobodite briga i kažite da je život lep (možete to i glasno izgovoriti), opustite se i odmorite. Upotrebite svoju maštu da biste dospeli u svoju unutrašnju bezbednu baštu. Jednostavno vizualizujte sliku ili oseæanje te stvarne unutrašnje bašte. Kapija od kovanog gvožða otvara se pred blistavom stazom, dok vi lagano šetate po ugodnom suncu, oseæate se bezbedni, sreæni i opušteni. Dolazite do jednog kruga od kamenja, okruženog cveæem i bogatstvima prirode. U središtu tog kruga æete pronaæi bunar želja, prekriven poludragim kamenjem i bistrim kristalima. Približite se bunaru i poželite svoju želju, pa bacite kamièak u bunar. Èujte kako kamen pada u hladnu vodu. Polako se vratite do gvozdene kapije, udahnite duboko nekoliko puta, pa lagano otvorite oèi. Popijte nešto. Ponavljajte ovo 10 dana zaredom ako uopšte bude bilo potrebno.

ZNAMENJE: Možete napraviti jednostavan "meraè znamenja" tako što æete nabaviti jednu bocu sa dugim grliæem i èašu. Postavite bocu naopaèke na vrh èaše koja je ispunjena vodom. Nivo vode treba da bude toliki da voda samo dodiruje grliæ boce. U skladu sa vremenom, nivo vode æe rasti ili opadati. Najbolje vreme za obavljanje neke èarolije je kada je nivo vode nizak, jer je to vreme kada negativnih jona ima mnogo, pa je put za magiju otvoren.

ŠANSA: Za dobijanje zlatne šanse, nabavite jedan kljuèiæ, ofarbajte ga zlatnom bojom, pa ga zatim nosite oko vrata tokom mesec dana. Zapoènite da ga nosite u vreme mladog Meseca-pa æete videti..Meni je uspelo i baš sam ovih dana konaèno dobio ZLATNU ŠANSU!

TRAGANJE: Da biste krenuli novim smerom u svom životu, odaberite neki dan da odete na izlet- ponesite sa sobom neku torbu ili ranac u koji æete sakupiti razne predmete tokom svoje šetnje kroz prirodu. Važno je da upotrebite svoju maštu i da improvizujete uz pomiæ prdmete koje pronaðete. Moraæete da zamišljate da ste maðionièar- poznavalac tarota. Biæe vam potrebno da pronaðete:
a) pehar b) palicu c) maè d)novac ili neki drugi predmet, simbol iz tarot karata. Možda æete zaista i pronaæi neki pravi pehar(kao i ja) ili novèiæ, ali imajte na umu da improvizujete gde god je to potrebno. Kada budete sakupili sve ove artikle, možete se vratiti kuæi i prouèiti to što ste pronašli. Pažljivo pregledajte sve te predmete, pa æete pronaæi oznake i simbole, koji æe vam na osnovu tumaèenja tarota pružiti sliku o tome kakve æe biti tendencije u vašoj buduænosti i kojim putem da idete.
I ne samo to, veæ æete sticanjem "pribora ove umetnosti" privuæi sreæu i dobru sudbinu!

PROÈIŠÆAVANJE: Za proèišæavanje ili osvežavanje neke ljubavne veze, uzmite jednu cipelu svoje omiljene osobe i jednu sviju cipelu, pa posle tri sata zamenite sapune. Ovim æe zapoèeti proces proèišæavanja.

PROROÈANSTVO: Za primanje informacija o nekom odreðenom dogaðaju ili periodu u buduænosti, zapalite jednu belu sveæu i ispišite na listu papira (najbolji je pergament) detalje o tome što želite da saznate. Spalite taj papir, ali uzmite pepeo. Dunite u sveæu da je ugasite. Zakopajte pepeo blizu nekog drveta- odaberite drvo koje izgleda veoma zdravo. Uzmite jedan list ili manju granu sa tog drveta. Kada budete želeli da sanjate o tom dogaðaju, periodu ili ishodu neke situacije..i sl. stavite taj list ili granu ispod svog jastuka te noæi. Koristite ovo najviše tri noæi posle rituala

PRIVLAÈENJE: Da biste privukli neèiju pažnju ili je "prikovali" pogledom, dok razgovarate sa tom osobom, gledajte u sredinu njenog èela kada joj se obraæate. Zatim je pogledajte u oèi, pa naizmenièno gledajte u te dve razlièite fokusne taèke. Ovu èaroliju sprovodite samo kada postoji neki iskreni i neiskvareni razlog za privlaèenje pažnje te osobe, inaèe æe ona imati negativan efekat na vas.

POTREBE: Da biste dobili sve što vam je potrebno, uzmite dva manja novèiæa, pa ih operite u tekuæoj vodi. To može biti voda sa slavine, ali bi bilo bolje kada biste pronašli neki potok ili reku. Ovo je prvi deo procesa proèišæavanja novèiæa. Zatim morate zapaliti jednu belu sveæu, pa æete svaki od novèiæa provuæi kroz plamen po tri puta, izgovarajuæi naglas svoju želju ili potrebu. Onda trebate nositi svaki od ovih novèiæa u po jednoj cipeli. Novèiæ u levoj cipeli treba biti okrenut prema gore pismom, a u desnoj cipeli glavom. Trebalo bi da ubrzo otkrijete kako vam se sve potrebe zadovoljavaju.

POLET: Za uveæanje vešeg poleta u životu, napišite ma listu papira da ste otvoreni za ovo, kao i za sve pozitivne izmene koje možete blagosloveno uneti u svoj život. Uzmite par cipela koje najèešæe nosite. Spalite onaj list papira, pa protrljajte pepeo po ðonovima tih cipela. Ovo æe imati moæan efekat na vašu podsvest, pa æe vas privuæi u situaciju koja vam je potrebna.

PITANJE: Za dobijanje odgovora da ili ne na neko pitanje, idite na ulicu, pa pogledajte prvu registarsku tablicu koju vidite. Upotrebite narednu šifru: ako u registarskom broju postoji cifra pet, onda je odgovor da. A ako je nema, odgovor je ne. Možete i sami smisliti svoju sopstvenu šifru, i nemojte ovakvo predviðanje obavljati èešæe nego jednom nedeljno, jer æe ono postajati sve manje moæno što ga èešæe budete koristili. Šifru za prepoznavanje odgovora da i ne možete potražiti svugde gde postoje brojevi-karta za bus naprimer i sl.

MAGIJA: Za odbranu od crne magije, negativne energije, ljudi..stavite manju traku od aluminijske folije na svoja ulazna vrata, tako da strana koja se presijava bude okrenuta prema spolja. Ovo simbolizuje kako vaša vrata odbijaju sve loše vibracije koje pokušavaju da uðu u vaš dom. Zapamtite da, ukoliko volite ljude i opraštate im, loše vibracije za vas uopšte neæe ni postojati. NAJMOÆNIJE SREDSTVO za odbranu od mraènih sila jeste IGLA koja se postavlja sa unutrašne strane praga ulaznih vrata, vrhom ka vani!!! Ovako se štite mnogi magovi i veoma je efikasno..dok za žilet nesmete ni da pomislite!!!

NOVAC 1: Za dobijanje novca, zapalite jednu belu sveæu, pa ispišite na listu papira koliko novca želite, i za koju svrhu želite taj novac. Zatim dodajte "za dobrobit i ljubav svih". Zaokružite cifru koja pokazuje koliko novca želite.Presavijte taj papir, dunite u sveæu da je ugasite, a papir èuvajte u svom novèaniku naredna tri meseca.
Nemogu a da ne spomenem- kada sam dobio tu sumu novca, naleteo sam na jednog prevaranta koji mi je obeæao da æe sve izvršiti..pa je na kraju pobego i naravno, nestao...kako je došlo tako je otišlo..možda sam to i zaslužio..jer ko ne plati na Drini, sigurno plati na Æupriji...?

NOVAC 2: Za privlaèenje novca, napravite ili kupite malu kartonsku piramidu. Ispod nje postavite malo sitnine i nekoliko papirnih novèanica. Stavite tu pramidu u ugao sobe. Posmatrajte je po nekoliko minuta svakoga dana, ali je nemojte podizati. Nastavite da to èinite. Time stvarate veoma moæan magnet za privlaèenje novca.

NOVAC 3: Uzmite poveæi komad kartona i napravite na njemu kolaž od novèanica. Zapoènite sa samo jednom novèanicom, koju æete zalepiti na taj karton, pa svakoga dana dodajte po jednu novu novèanicu. Koristite i neke druge valute, sve dok èitav karton ne bude prekriven novèanicama. Kada ovo završite, dajte da se taj karton urami kao slika i zakaèite ga na zid. Ovaj magnet za novac privuæi æe bogatstvo u vaš život.
Pogotovo ako na jugoistoku držite akvarijum sa devet zlatnih ribica, od kojih je jedna crna-simbolièno!

Za sada toliko od mene, ako imate iskustva, recepte i èarolije vi pišite...može da bude jako zabavno, interesantno i što je najbitnije- itekako delotvorno..ZA DOBRO I LJUBAV SVIH. AMIN, NEKA TAKO BUDE!

1 comment:

  1. probala sam sa lutkicom od plastelina i sa svecom ispisanom zeljom: Nazalost dali sam toliki baksuz ili je nesta drugo u pitanju no sve je ostalo na pokusaju.

    ReplyDelete